header 9

Home Laboratorij
Laboratorij

Laboratorij VAGE BH je opremljen i osposobljen za stručno i kvalitetno obavljanje posla. Uspostavili smo i održavamo sustav kvalitete u skladu s normom BAS EN ISO/IEC 17020:2012 za verifikaciju:

  • Neautomatski vage klase točnosti (I), (II), (III) i (IIII) do 100 tona
  • Utega klase točnosti M1, M2 i M3 od 1 mg do 20 kg
Laboratorij VAGE BH je IMENOVAN od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine za samostalno obavljanje posla.
  • Usluge verifikacije (baždarenja) pružamo korisnicima na području cijele Bosne i Hercegovine
Što je verifikacija?
Verifikacija mjerila (prva, naredna i vanredna) je procedura, koja obuhva pregled, ispitivanje,
označavanje (žigosanje) i izdavanje certifikata o verifikaciji, odnosno rješenja o ispravnosti mjerila,
kojim se potvrđuje da mjerilo ispunjava propisane mjeriteljske zahtjeve.

Braco

Verificirati se mogu samo ona mjerila koja su tipno ispitana i posjeduju važeće tipno odobrenje.

Pregled izdatih certifikata o odobrenju tipa od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH

Kome je namjenjena?
Verifikacija vaga je namijenjena svim onim korisnicima koji svoje vage koriste ze:
  • određivanje mase u komercijalnim transakcijama;
  • određivanje mase radi obračuna cestarine, carine, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili slične vrste plaćanja;
  • određivanje mase radi primjene zakona ili propisa ili davanje stručnog mišljenja u toku sudskog postupka;
  • određivanje mase u medicinskoj praksi odnosno vaganje pacijenata u svrhu pregleda, dijagnoze i liječenja;
  • određivanje mase za pripremu lijekova po receptu u apotekama i određivanje mase u analizama koje se vrše u medicinskim i farmaceutskim laboratorijama;
  • određivanje cijena na osnovu mase u svrhu direktne javne prodaje, kao i pripremanja pretpakiranih proizvoda;
PROPISI:
Zakon o mjeriteljstvu BiH
Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije
Pravilnik o vrstama i načinu označavanja mjerila prilikom verifikacije
Naredba o neautomatskim vagama
OPEN DOWNLOAD
Rješenje o imenovanju
 
Jablanska 297, 77000 Bihać, Tel. 00387 37 300 016, Fax 00387 37 301 110, e-mail:vagebh.bihac@gmail.com, web: www.vagebh.ba